Overige belasting

Naast de alom bekende belastingheffingen (zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting) krijgt iedere ondernemer en particulier te maken met talloze, minder bekende landelijke heffingen. Vele heffingen komen voort uit het bezit van een eigen woning of bedrijfspand (onder andere overdrachtsbelasting, onroerende zaak belasting, riool- en waterheffingen). Ook rondom de auto is een scala van heffingen gecreëerd.

Deze veelheid van regelgeving vormt de bagage van iedere moderne adviseur. Tevens moet ook de belastingheffing die verschuldigd is over schenkingen en nalatenschappen niet uit het oog worden verloren. Ook voor deze heffingen geldt dat een goede planning vooraf, bijvoorbeeld door het opstellen van een testament, in de toekomst een aanzienlijke besparing aan belastingheffing tot gevolg zal hebben. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.