Algemene voorwaarden

Bij Box Accountants & Belastingadviseurs staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ons doel is om onze cliënt te voorzien van deskundig en kwalitatief hoogstaand advies. Om dat te kunnen bereiken is een goede persoonlijke relatie met onze cliënt essentieel, want uw wensen en behoeften zijn het uitgangspunt voor onze werkzaamheden.
Wij hechten dan ook veel waarde aan het maken van goede onderlinge afspraken, het verschaffen van inzicht in onze werkwijze, overleg met onze cliënten en werken conform de voorwaarden van de beroepsorganisaties, zodat duidelijk is wat wij van onze cliënt verwachten, maar bovenal wat onze cliënt van ons mag verwachten.

Een aantal aspecten uit onze voorwaarden lichten we er nog eens uit:

  • Bij het verrichten van onze werkzaamheden zijn wij deels afhankelijk van de informatie die de cliënt aanlevert, die informatie moet juist en volledig zijn. Dit betreft vaak informatie of correspondentie met derden, het bijeenbrengen daarvan is voor een cliënt veelal tijdrovend en vraagt specifieke kennis. Deze taak nemen wij, na overleg, graag een cliënt uit handen.
  • In overleg met de cliënt stellen wij ons honorarium vast en verstrekken wij een schriftelijke offerte waarop alle afspraken helder worden toegelicht.
  • Wij factureren in beginsel op maandbasis, maar het is mogelijk om een andere wijze van factureren overeen te komen, indien de cliënt dit wenst. De nota's zijn deugdelijk gespecificeerd, zodat voor cliënt altijd duidelijk is welke medewerker op welke dag welke werkzaamheden tegen welk uurtarief heeft verricht.
  • Wij hanteren een betalingtermijn van dertig dagen na factuurdatum. Indien niet tijdig wordt betaald, zijn wij helaas genoodzaakt rente en kosten zoals gemeld in onze algemene voorwaarden in rekening te brengen.
  • Klachten nemen wij vanzelfsprekend in behandeling als deze binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan ons zijn gemeld.
  • Ingeval er toch een geschil ontstaat dan zal dit worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Onze volledige algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.